EXPO

NEA

Προβληματικές οι διακοπές στα νησιά με ηλεκτρικά οχήματα. Ζήτημα ασφαλείας για επιβίβαση στα πλοία

Συστάσεις από το υπ. Ναυτιλίας

Κυρ, 04/07/2024 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Δύσκολες θα είναι οι διακοπές σε νησιά για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων λόγω των αυστηρών συστάσεων του υπ. Ναυτιλίας προς τους πλοιοκτήτες για λήψη πρόσθετων αυστηρών μέτρων, προκειμένου να επιτρέψουν την επιβίβαση των ηλεκτρικών ή και υβριδικών στα πλοία.

Είναι, μάλιστα, τόσο σοβαρές οι συστάσεις που ουσιαστικά εκλαμβάνονται ως απαγορευτικοί όροι.

Ειδικότερα, παραμένει σε ισχύ η από 14/11/23 εγκύκλιος του υπ. Ναυτιλίας η οποία ευθυγραμμίζεται με ανάλογες ανακοινώσεις Διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών για την ασφάλεια των πλοίων απέναντι στην επιβίβαση οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα (Alternative Fuel Vehicles AFVs).

Στα AFVs περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

i. Τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες), 

ii. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα. 

Πέραν των υφιστάμενων προβλέψεων της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας ναυσιπλοΐας και με δεδομένη την απουσία επί του παρόντος εναρμονισμένων διεθνών και ευρωπαϊκών νομοθετικών κανόνων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η εγκύκλιος του υπ. Ναυτιλίας παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις προς τα Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία που εκκινούν από ελληνικό λιμένα και μεταφέρουν AFVs, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς οχημάτων.

Όχι στην επιβίβαση ηλεκτρικών οχημάτων

Ακολουθούν οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο, οι οποίες όπως αναφέρθηκε, ουσιαστικά ισοδυναμούν με απαγορεύσεις:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συστήνονται μέτρα που αφορούν μεταξύ άλλων στη φόρτωση πλοίων με AFVs, στη μη φόρτιση AFVs επί των Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοίων, στην εποπτεία των χώρων στοιβασίας των πλοίων που μεταφέρουν  AFVs, στην εξοικείωση του πληρώματος έναντι των πιθανών κινδύνων και στον εφοδιασμό των πλοίων με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης. 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (AFVs): 

 • Κατά τη φόρτωση AFVs καταγραφή του είδους τους και της θέσης στην οποία στοιβάζονται επί του πλοίου και τοποθέτηση από το πλήρωμα κατάλληλης σήμανσης σε εμφανές σημείο των οχημάτων. 
 • Επισήμανση στους επιβάτες-οδηγούς της ανάγκης για άμεση ενημέρωση του πληρώματος σε περίπτωση λήψης οποιασδήποτε ένδειξης συναγερμού από το όχημά τους. 
 • Μη φόρτωση AFVs ως «ασυνόδευτων». 
 • Μη φόρτωση AFVs που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Ειδικότερα, σε περίπτωση ζημιάς με ασάφεια ως προς τη βλάβη ή όχι του συσσωρευτή τους, μη φόρτωση και μεταφορά τους. Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών και ο πλοιοκτήτης  δύναται να το εξασφαλίσει με όποιο τρόπο αυτός ορίσει. 
 • Συνεκτίμηση κατά τη στοιβασία του βάρους ιδίως των ηλεκτρικών οχημάτων, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη (β) σχετική τα ηλεκτρικά οχήματα είναι κατά μέσο όρο 25% βαρύτερα από τα αντίστοιχα συμβατικά. 
 • Φόρτωση των AFVs σε χώρους καλυπτόμενους από το υφιστάμενο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) χωρίς την παρεμβολή εμποδίων. 
 • Εξασφάλιση της λειτουργίας του συστήματος τεχνητού αερισμού και εξαερισμού του χώρου φόρτωσης (εφόσον είναι κλειστός χώρος φορτίου ro-ro ή ειδικής κατηγορίας όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/45/ΕΚ) κατά την φόρτωση – εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια του πλου. Προτίμηση της φόρτωσης σε ανοικτούς χώρους οχημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι και είναι πρακτικά εφικτό. 

ΦΟΡΤΙΣΗ: Μη φόρτιση AFVs επί του πλοίου. Διασφάλιση ότι τα εν λόγω οχήματα κατά τη μεταφορά τους δεν είναι συνδεδεμένα με πηγές ηλεκτρικού ρεύματος του πλοίου. 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ: 

 • Επιπρόσθετα του υπάρχοντος συστήματος περιπολιών, ιδιαίτερη επαγρύπνηση των αγημάτων πυρασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής των οχημάτων AFVs επί του πλοίου με έμφαση στους χώρους στοιβασίας AFVs. 
 • Εφαρμογή συστήματος περιπολιών κατά τα ανωτέρω σε πλοία που δεν υποχρεούνται σε αυτό. 
 • Εφοδιασμός όλων των πλοίων με δύο (2) τουλάχιστον κατάλληλες φορητές συσκευές θερμικής απεικόνισης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τα μέλη του πληρώματος που εκτελούν τις περιπολίες. 
 • Εφοδιασμός όλων των πλοίων με δύο (2) τουλάχιστον φορητούς ανιχνευτές τοξικών ή και εύφλεκτων αέριων. 
 • Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) σε όλους τους χώρους οχημάτων. 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ: 

 • Εξοικείωση του πληρώματος που εκτελεί περιπολίες, καθώς και του πληρώματος που καλείται να ανταποκριθεί σε πυρκαγιά που περιλαμβάνει AFVs στον εντοπισμό εστιών κινδύνου και συνεχής ενημέρωση ως προς τις ειδικότερες απαιτήσεις πυρόσβεσης. 
 • Εξασφάλιση της ικανότητας του πληρώματος που εμπλέκεται στην πυρόσβεση να αναγνωρίζει τους τύπους AFVs, να κατανοεί τους κινδύνους κάθε διαφορετικού τύπου οχήματος και να γνωρίζει τους ελλοχεύοντες κινδύνους σε σχέση με την προσωπική του ασφάλεια, όπως για παράδειγμα η πιθανή έκλυση τοξικών αερίων, εκρήξεις, μετάδοση πυρκαγιάς κ.λπ. 
 • Εφοδιασμός του πληρώματος που συμμετέχει στις περιπολίες με συσκευή θερμικής απεικόνισης και εξοπλισμό ανίχνευσης τοξικών ή και εύφλεκτων αερίων και εξοικείωση στην ορθή χρήση τους. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: 

 • Μέριμνα για την επιπρόσθετη ύπαρξη τουλάχιστον ενός (1) πυροσβεστήρα 9 lt κατάλληλων προδιαγραφών για κατασβέσεις πυρκαγιών συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (AFVs) ανά 40 τετραγωνικά μέτρα χώρου στοιβασίας οχημάτων (AFVs). 
 • Εφοδιασμός των πλοίων με τουλάχιστον δύο (2) ειδικές κουβέρτες πυρκαγιάς οχημάτων σε κάθε χώρο στοιβασίας οχημάτων (AFVs). 
 • Εφοδιασμός με δύο (2) εξαρτύσεις πυροσβέστη (Fire-fighter's outfits). Πλοία στα οποία οι εξαρτύσεις πυροσβέστη πληρούν τις ειδικότερες απαιτήσεις της παρ. ΣΤ της παρούσης δεν απαιτείται να εφοδιαστούν εκ νέου με αυτές. 
 • Εφοδιασμός με αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές (breathing apparatus) με χειραγωγό διάσωσης (lifeline), οι οποίες θα αποτελούν μέρος των εξαρτύσεων πυροσβέστη.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 • Εκπόνηση Μελέτης Ανάλυσης Κινδύνου και τήρηση των επιπρόσθετων προβλέψεων που θα προκύψουν από αυτή. 
 • Συμμόρφωση με τις λειτουργικές οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς από AFVs και με τις γενικές ιδιότητες αυτών που σχετίζονται με πυρκαγιά (I Operational guidance in case of AFVs fire incidents, II General fire properties of vehicles), όπως περιγράφονται στα παραρτήματα της (β) σχετικής. 
 • Εξασφάλιση της καταλληλότητας όλων των επιπρόσθετων φορητών πυροσβεστήρων για κατασβέσεις πυρκαγιών σε συσσωρευτές των AFVs – Συμμόρφωση των φορητών συσκευών ανίχνευσης αερίων με την οδηγία 2014/90/ΕΕ και σήμανση MED. 
 • Συμμόρφωση των εξαρτύσεων πυροσβέστη με το ISO 15538 2001EN- level 2-Protective clothing for firefighters και σήμανση ΜΕD ή συμμόρφωση με το πρότυπο EN 469:2020- level 2-Protective clothing for firefightersκαι σήμανση CE. 
 • Για τις μπότες συμμόρφωση με το πρότυπο EN 15090:2012- Class II -Type 3: Footwear for firefighters και σήμανση ΜΕD. 
 • Για τα γάντια συμμόρφωση με το πρότυπα  EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 Protective gloves for firefighters και για τα κράνη συμμόρφωση με το πρότυπο EN 443:2008. Firefighters’ helmets. 
 • Συμμόρφωση των αυτόνομων αναπνευστικών συσκευών με χειραγωγό διάσωσης με τις απαιτήσεις του FSS Code και σήμανση MED. 
 • Εξασφάλιση ανίχνευσης χωρίς περιορισμό αερίων του μονοξειδίου του άνθρακα CO, υδρογόνου H2 και μεθανίου CH4  από τους ανιχνευτές τοξικών ή και εύφλεκτων αερίων. 
 • Σήμανση CE του λοιπού επιπρόσθετου εξοπλισμού. 
 • Ύπαρξη δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή και των αντίστοιχων πιστοποιητικών σε ισχύ για τον ως άνω εξοπλισμό.