EXPO

Προκηρύχθηκε ο Γ' Κύκλος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με 33 εκ. ευρώ

Προκηρύχθηκε η δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ» ύψους 33.000.000 ευρώ για την επιδότηση της αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο), συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλ
Δευ, 06/03/2024 - 11:07
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Προκηρύχθηκε η δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ» ύψους 33.000.000 ευρώ για την επιδότηση της αγοράς ή χρονομίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο), συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, τόσο για οικιακή χρήση, όσο και για χρήση από επιχειρήσεις. 

Όλα τα επιλέξιμα οχήματα ανεξαρτήτως κατηγορίας οφείλουν να φέρουν έγκριση τύπου, ενώ ειδικά για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά κατηγορία Ωφελούμενου αλλά και ανά Κατηγορία Οχημάτων, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσόστωσης, δύναται να αναπροσαρμόζεται, κατόπιν εισήγησης του Φορέα Διαχείρισης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, εντός του ορίου της συνολικής δαπάνης του παρόντος άρθρου.

Ενδεχόμενες αναπροσαρμογές ανακοινώνονται μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika3.gov.gr.

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση Η/Ο ορίζεται η 1η Μαΐου 2024.

Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yme.gov.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://kinoumeilektrika3.gov.gr»

Η διάρκεια της Δράσης μπορεί να συντμηθεί στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν από την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.

Η ολοκλήρωση της Δράσης, ήτοι η καταβολή της επιδότησης στους Ωφελούμενους, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ύψος ενισχύσεων

Το ύψος των επιδοτήσεων (οικολογικό bonus) για την αγορά/ χρονομίσθωση νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης της απόσυρσης, κ.λπ.) ανά κατηγορία Ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται ως εξής:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε

- ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ) με μέγιστο ποσό τις εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

- ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300€).

- ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Επιπλέον,

- Ειδικά για τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικών ποδηλάτων (για τις κατηγορίες οχημάτων βλ. παρακάτω άρθρο 8), με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Ειδικά για άτομα με αναπηρία που δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και για μόνον για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου ή ηλεκτρικού αναπηρικού αμαξιδίου, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης δια του κηδεμόνα ή δικαστικού συμπαραστάτη τους. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του τέκνου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας εφόσον έχει εκδοθεί, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα με γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί από το gov.gr με την οποία θα δηλώνει ότι υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του ανήλικου τέκνου, Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή άλλη ισοδύναμη γνωμάτευση) καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υποβάλλοντος την αίτηση κηδεμόνα. Στην περίπτωση αυτή είναι αποδεκτή η προσαύξηση του οικολογικού bonus κατά 500€.

- Ειδικά για τις κατηγορίες των οικογενειών με τουλάχιστον τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) για κάθε εξαρτώμενο από το τρίτο τέκνο και άνω στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 και κατά πεντακόσια ευρώ (500€) συνολικά για αγορά Η/Ο κατηγορίας L ή ηλεκτρικού ποδηλάτου, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Το μέγιστο επιπλέον ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1.

Η προσαύξηση θα δίδεται μετά από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαλήθευση του αριθμού των εξαρτώμενων μελών (Πίνακας 8 του εντύπου Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίας φορολογικής χρήσης)” με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Ειδικά για νέους που κατά το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής η ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 29 έτη, προβλέπεται προσαύξηση κατά χίλια ευρώ (1.000€) στο ποσό του οικολογικού bonus που προκύπτει για την αγορά Η/Ο κατηγορίας Μ1 ή κατηγορίας L6e - L7e, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά κριτήρια, η συνολική επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της καθαρής αξίας (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος.

electric

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ν1 και επαγγελματικά αυτοκίνητα Μ1 το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Ια) ποσοστό 30 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20 % επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1300€).
(Β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

.

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της Λ.Τ.Π.Φ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται επιδότηση.

Η απόσυρση συμβατικού αυτοκινήτου κατηγορίας Μ1-Ν1 ή και οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όχημα για τα επιβατικά (M1)/επαγγελματικά (N1) οχήματα και τετρακοσίων ευρώ (400€) ανά όχημα κατηγορίας L αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Ειδικά για επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της χώρας η απόσυρση οχημάτων κατηγοριών L3e-L4e και L5e-L7e επιβραβεύεται με ποσό ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€) και χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) αντίστοιχα.